Regulamin sklepu

(obowiązuje od 2016-05-20)

 

  1. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

    

  2. Właścicielem Sklepu internetowego prowadzonym pod adresem www.e-introligator.pl (dalej sklep internetowy) oraz Sprzedającym jest firma ELGOŁ-Introligatornia Jan Lenz z siedzibą w Toruniu, przy ul. Słowackiego 8, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 61027/10, REGON 871536298, NIP 956-110-68-70 w dalszej części regulaminu zwana ELGOŁ.

    

  3. Kupujący może się kontaktować z obsługą Sklepu:
   1. pod adresem e-mail: sklep@e-introligator.pl
   2. pod numerem telefonu: 609 491039
   3. bądź listownie na adres: Elgoł-Introligatornia, 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 8

 

 1. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

   

 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   

 3. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz po osobnym uzgodnieniu sposobu dostawy i kosztów do krajów Unii Europejskiej

   

 4. W celu poprawnego działania używana przeglądarka internetowa powinna posiadać możliwość obsługi plików cookie. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
               Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności

   

 5. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.e-introligator.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
  2. informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja),
  3. sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.e-introligator.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa).

   

 6. Dokonanie zakupów wymaga utworzenie konta i zarejestrowania się na stronie internetowej sklepu.
  1.   Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu Internetowego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
  2. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 7. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Właściciel sklepu internetowego może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

   

 8. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.e-introligator.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". ELGOŁ dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne,lub niemożliwe do wykonania lub skompletowania przez sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

   

 9. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa sklepu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

   

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ELGOŁ.
  W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

   

 11. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków:
  1. wybranie produktów,
  2. złożenie zamówienia,
  3. odbiór zamówionych produktów i zapłata.

   

 12. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia i zawarcie umowy (przy sprzedaży internetowej).

   

 13. W szczególnych przypadkach drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.

   

 14. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.e-introligator.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

   

 15. Ceny produktów umieszczone na stronie www.e-introligator.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

   

 16. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Sprzedającego lub Sprzedający posiada materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zamówionego produktu. 

   

 17. Stosowane formy płatności za zamówione produkty:
  1. gotówką w momencie odbioru zakupionego produktu (płatność za pobraniem),
  2. przelewem bankowym na konto firmy ELGOŁ przed wysyłką. W tym przypadku Kupujący otrzymuje wszelkie dane potrzebne do dokonania przelewu w tym nr konta i dokładną kwotę przelewu w e-mailu na adres podany w trakcie rejestracji.Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

   

 18. Termin realizacji zamówienia:
  1. Produkty są wysyłane w ciągu 3 dni od dnia wpłynięciu środków na konto firmy lub złożeniu zamówienia na dostawę za pobraniem.
  2. W przypadku złożeniu zamówienia na więcej niż 3 produkty czas potrzebny na przygotowanie i wysyłkę może ulec wydłużeniu do 7 dni.
  3. W przypadku braku produktów na stanie magazynowym termin może zostać wydłużony po uzgodnieniu tego z klientem w rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

   

 19. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Realizacja zamówienia i dostawa ".
  1. Standardowy termin dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 2-7 dni
  2. Standardowy termin dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie wynosi 1-2 dni
  3. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów w siedzibie firmy ELGOŁ w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 w dni powszednie w godz. 10:00 do 16:00. Jednakże w tym przypadku konieczne jest wcześniejsze telef. lub e-mailowe uzgodnienie  dokładnego terminu odbioru.

   

 20. Koszty transportu zależne są od wybranego sposobu dostawy, formy płatności oraz wagi i rodzaju produktu. Aktualne stawki są widoczne w trakcie składania zamówienia. Są kwotami ostatecznymi brutto.

   

 21. Firma ELGOŁ dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć Klientowi towar o najlepszej jakości, bez wad.

   

 22. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje z tytułu rękojmi należy składać za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub listownie na adres firmy.
  Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

   

 23. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

   

 24. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@e-introligator.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Sprzedającego podany w par. 1 niniejszego Regulaminu

   

 25. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

   

 26. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

   

 27. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   

 28. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedającego. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   

 29. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

   

 30. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

 31. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem par. 30. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   

 32. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

  Pozostałe

 33. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 34. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

 35. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY